Κάρτα Φιλάθλου. Επέμβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 7/2015 ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ”

Η ΑΠΔΠΧ με την 7/2015 γνωμοδότησή της έβαλε ουσιαστικά “ΜΠΛΟΚΟ» στην έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης για την υποχρεωτική προμήθεια “ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΦΛΟΥ”, προκειμένου ένας φίλαθλος να μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικό εισιτήριο από 01/01/2016 και έτσι ανάγκασε τη Διοίκηση να “ΑΝΑΔΙΠΛΩΘΕΙ» και εσπευσμένα, λίγο πριν την έναρξη ισχύος του μέτρου, να εκδώσει νέα κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία να παρατείνει την έναρξη εφαρμογής του μέχρι την 01/03/2016.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ότι η πρώτη αυτή υποχώρηση της Διοίκησης αποτελεί τη πρώτη σημαντική νίκη των φιλάθλων σε βάρος του μέτρου και τούτο κυρίως για το λόγο ότι η ΑΠΔΠΧ, αφού άκουσε μεταξύ άλλων και τις δικές μας απόψεις, κατέληξε στη γνώμη ότι η ρύθμιση της υποχρεωτικής έκδοσης κάρτας φιλάθλου συνιστά ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ του ατομικού δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας και προκειμένου αυτή (η ρύθμιση) να είναι νόμιμη θα πρέπει : α) να ορίζεται γενικώς και αντικειμενικώς με τυπικό νόμο ή κατόπιν ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης, με προεδρικό διάταγμα, β) να δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, γ) να είναι συναφής με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δ) να είναι πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού, ε) να μην θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος και στ) να μην απονέμει στην Διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια, προϋποθέσεις οι οποίες στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντρέχουν, με βάσει την ισχύουσα νομοθετική εξουσιοδοτική διάταξη και την κατόπιν αυτής εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να είναι αναγκαία από πλευράς Διοίκησης ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ λοιπόν τα κυριότερα σημεία της Γνωμοδότησης:

 1. η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να συνεπάγεται την αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, για τη νομιμότητα της επεξεργασίας των οποίων (ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) χρειάζεται άδεια της ΑΠΔΠΧ, η οποία εν προκειμένω δεν έχει δοθεί
 2. η νομιμότητα της διασύνδεσης αρχείων μέσω του ειδικού αριθμού σήμανσης της κάρτας φιλάθλου ή μέσω του ΑΜΚΑ, προϋποθέτει προηγούμενη άδεια διασύνδεσης από την ΑΠΔΠΧ, η οποία εν προκειμένω δεν έχει δοθεί
 3. η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της έκδοσης κάρτας φιλάθλου θα πρέπει να προβλέπεται σε τυπικό νόμο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει με βάσει την ισχύουσα διάταξη
 4. η συλλογή και επεξεργασία του ΑΜΚΑ θα πρέπει να προβλέπεται σε τυπικό νόμο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει με βάσει την ισχύουσα διάταξη
 5. η υποχρεωτικότητα της προμήθειας κάρτας φιλάθλου για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς σε τυπικό νόμο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει με βάσει την ισχύουσα διάταξη
 6. η κεντρική βάση δεδομένων φιλάθλων θα πρέπει να τελεί υπό την έντονη εποπτεία της κεντρικής διοίκησης και να προβλέπεται σε τυπικό νόμο ή, εάν επιλεγεί να τηρείται από τις διοργανώτριες αρχές, να προβλέπεται ρητώς η σχετική ανάθεση στην εξουσιοδοτική διάταξη του τυπικού νόμου, προϋποθέσεις, οι οποίες επίσης δεν συντρέχουν με βάσει την ισχύουσα διάταξη
 7. τα προσωπικά δεδομένα όσων έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονικό εισιτήριο θα πρέπει να διατηρούνται στη κεντρική βάση για διάστημα 15 ημερών, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει με βάσει την ισχύουσα διάταξη
 8. η αναγκαιότητα της ρύθμισης για υποχρεωτική έκδοση κάρτας φιλάθλου δεν είναι από πλευράς Διοίκησης πλήρως δικαιολογημένη
 9. η υποχρεωτικότητα της έκδοσης κάρτας φιλάθλου παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπεται στο Σύνταγμα
 10. η καθολικότητα και υποχρεωτικότητα της έκδοσης κάρτας φιλάθλου συνιστά μη νόμιμο περιορισμό του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, που προβλέπεται στο Σύνταγμα
 11. η επιδίωξη του σκοπού της αντιμετώπισης των πράξεων βίας στις αθλητικές συναντήσεις μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερο τρόπο και συγκεκριεμένα με την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε συνδυασμό με το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας

Η Γνωμοδότηση καταλήγει στο ότι η προτεινόμενη ρύθμιση της Κάρτας Φιλάθλου συνεπάγεται μίας μεγάλης βαρύτητας επέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 5 και 9Α του Συντάγματος, χωρίς η Πολιτεία να έχει φροντίσει να διασφαλίσει ότι πράγματι αυτή περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο βαθμό !

Ως αποτέλεσμα, των αποτελεσματικών νομικών ενεργειών μας, η Διοίκηση υποχρεώθηκε να παρατείνει την έναρξη εφαρμογής του μέτρου μέχρι την 01/03/2016, με την έκδοση στις 28/12/2015 νέας κοινής υπουργικής απόφασης (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/370746/21583/2056/454/28-12-2015) και τούτο προφανώς το έπραξε για να επανεξετάσει το όλο εγχείρημα για την υποχρεωτική έκδοσης κάρτας φιλάθλου !!!

Σε διαφορετική περίπτωση θα είμαστε απέναντί της μέχρι την τελική δικαίωσή μας και κατάργηση του παράνομου και αντισυνταγματικού μέτρου.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας…!